Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elit.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elit.

This is some text inside of a div block.

Emergency Case

If you need a doctor urgently outside of medicenter opening hours.
Button Text

Meer over Fysiofit

Om zo transparant mogelijk te zijn naar de klant hebben wij hieronder onze algemene voorwaarden en andere handige informatie opgenomen.

Algemene voorwaarden
Fysiofit Den Haag Algemene voorwaarden 2022 fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Mensendieck

Het team van Fysiofit Den Haag wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij informeren u graag over onze algemene voorwaarden en onze werkwijze. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

Aanmelding en afspraken
Voor de start van een behandeling dient u uw zorgverzekeringsgegevens te raadplegen of u fysiotherapie vergoed krijgt. Indien u dit jaar al eerder fysiotherapie of oefentherapie heeft gehad bij een andere praktijk, wordt u verzocht na te gaan hoeveel behandelingen u al gehad heeft zodat u weet wat er nog over is van uw aanvullende pakket.  

Indien u door lichamelijke beperkingen niet in staat bent om naar onze praktijk te komen, bestaat de mogelijkheid dat onze therapeuten u aan huis behandelen. Indien het gewenst is dat u aan huis behandeld wordt, dient u dit aan te geven bij uw aanmelding. Voor de behandeling aan huis geldt een apart tarief.

Bij uw eerste afspraak worden uw persoonlijke gegevens en uw verzekeringsgegevens gecontroleerd. Wij zijn tevens verplicht door de verzekeraars uw legitimatiebewijs te controleren. Gelieve een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw eerste afspraak. Wanneer uw adresgegevens of verzekeringsgegevens wijzigen wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan ons.

U kunt ook zonder verwijzing van een arts of specialist bij ons terecht via de regeling Directe Toegankelijk Fysiotherapie (DTF) of de regeling Directe Toegankelijk Oefentherapie (DTO). In dit geval zal de therapeut eerst door middel van een screening beoordelen of uw gezondheidsprobleem voor fysiotherapie of oefentherapie in aanmerking komt. In het geval dat er aanvullende informatie vereist is, zal de therapeut eerst contact opnemen met uw huisarts. Eenmalig advies kan voldoende blijken te zijn. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met u en alleen met uw goedkeuring.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in principe in rekening gebracht conform de betalingsvoorwaarden.

Het is prettig wanneer u bij afzegging zo mogelijk meteen een nieuwe afspraak maakt. Zo zorgt u ervoor dat uw behandelproces geen vertraging oploopt.
Werkwijze

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de officiële richtlijnen van het KNGF en VvOCM.

Alle fysiotherapeuten staan in het kwaliteitsregister van het Keurmerk en zijn BIG geregistreerd. Alle mensendiecktherapeuten staan in het kwaliteitsregister van het VvOCM.

Uw therapeut zal u uitleggen hoe het behandelproces eruit ziet. Hierbij zal hij/zij aangeven welke handelingen er verricht gaan worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, wordt u verzocht dit meteen aan te geven.

Indien u vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen of vormen van behandelingen kunt u dit kenbaar maken. Uw therapeut zal samen met u bespreken wat de alternatieven zijn en of wij u deze alternatieven in onze praktijk kunnen bieden.

Wanneer u er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient u dit voor de eerste afspraak aan te geven.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden behandelruimte waarin u samen met uw therapeut aanwezig bent. Als er derden, bijvoorbeeld een stagiaire, bij de behandeling aanwezig willen zijn, zal vooraf aan u toestemming gevraagd worden. De behandeling kan ook in de oefenzaal plaatsvinden. Daar zijn meestal meerdere personen aanwezig.

Uw therapeut en eventuele andere begeleiders, dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informeel gedrag dat niet gewenst is, achterwege te laten.

De onderwerpen, die u met uw therapeut bespreekt, blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien uw therapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal hij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

Aan het einde van uw behandeling en anders tenminste eens per jaar nodigen wij u uit om mee te werken aan het klanttevredenheidsonderzoek indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Op die manier kunnen we continu de kwaliteit van onze dienstverlening en zorgproducten verbeteren. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg.

Privacyreglement
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Naast de bovengenoemde wet Bescherming Persoonsgegevens is een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere therapeuten in de praktijk, eventuele waarnemers, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan uw naaste familie.

Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Indien u een rapportage nodig heeft voor uw letselschade advocaat of uw verzekering, kunt u dit bij ons opvragen. Voor het opstellen van deze rapportage worden kosten in rekening gebracht. Hiervoor geldt een apart tarief.

Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen uw gegevens in kan zien. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.
Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u eerst het gesprek aan te gaan met uw therapeut.

Mocht u er samen niet uitkomen dan kan u contact opnemen met onze interne klachtenfunctionaris Dario van Klaveren (dario@fysiofit.com).  

Indien uit het gesprek met uw fysiotherapeut niet de gewenste oplossing volgt, zijn wij aangesloten bij een klachtenregeling. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. Fysiotherapeuten: Meer informatie hierover vindt u op de website: keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/. Indien u het formulier schriftelijk wenst in te vullen en te versturen zijn de adresgegeven:  Keurmerk Fysiotherapie, tav klachtencie, Westerlaan 51 8011 CA Zwolle

Oefentherapeut Mensendieck: U kunt de klacht schriftelijk richten aan Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, t.a.v. Drs. P.J.W. Schilperoord, p/a Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Betalingsvoorwaarden
Deze voorwaarden hebben betrekking op de door Fysiofit Den Haag geleverde fysiotherapie, manuele therapie en oefentherapie, alsmede de aangeboden zorgtrajecten en beweeggroepen, zoals Rugscholing, zorgtraject Artrose, beweeggroep COPD en andere trainingen.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde behandeling niet in rekening gebracht.

Indien u niet op tijd afzegt, zijn wij genoodzaakt een no show tarief van 35 euro  bij u in rekening te brengen en niet bij uw verzekeraar.

De facturatie wordt verzorgd door Infomedics.

De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.

Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.

De rente en kosten die verband houden met  het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.

Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

De therapeutische diensten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Tarieven
Tarieven voor een behandeling fysiotherapie, manuele therapie of oefentherapie Mensendieck verschillen per verzekeraar. Wij hebben met alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars een contract. Indien u (aanvullend) verzekerd bent, dan sturen wij de nota voor de behandeling direct naar hen toe en worden de kosten aan ons vergoed.
Graag attenderen wij al onze klanten op het feit dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de gegeven behandelingen, indien u door één van onze therapeuten wordt behandeld.

Dat wil zeggen dat u zelf dient te controleren in hoeverre uw verzekering dekking geeft voor fysiotherapie en/of oefentherapie Mensendieck.
Bent u onvoldoende verzekerd, dan valt de therapie buiten de verzekeraar en hanteren wij

onderstaande tarieven.
Intake/ Onderzoek € 61,25
Zitting Fysiotherapie/ Mensendieck € 39,00
Fysiotherapeutisch eenmalig consult € 67,25
Lange zitting Fysiotherapie aan huis € 81,50
Fysiotherapie aan huis € 55,25
Zitting Manuele Therapie € 55,25
Zitting Bekkenfysiotherapie € 55,25
Zitting Oedeemtherapie € 49,75
No-show zitting fysiotherapie/ Mensendieck € 35,75

Tarieven gelden per 1 januari 2022.

Huisregels fysiotherapie, oefentherapie en trainingstherapie
Alle cliënten en bezoekers van Fysiofit Den Haag verklaren zich automatisch akkoord met onze huisregels. U kunt alleen gebruik maken van de oefenzaal als u dat afgesproken heeft met uw therapeut en binnen de tijden die u met uw therapeut hiervoor heeft afgesproken.

Meldt u zich, voor u de zaal in gaat, even bij de baliemedewerker. Zo houden wij in het belang van uw en onze veiligheid overzicht wie er in de oefenzaal zijn.

U mag de oefenzaal niet betreden met schoenen waarmee u van buiten komt of schoenen die zwarte strepen achterlaten.

U bent verplicht om na gebruik van de materialen deze op te ruimen en te reinigen.

Wij verzoeken iedereen om een eigen handdoek mee te nemen om de behandelbank of de apparatuur te bedekken.

Wij vragen u zelf de fitnessapparaten te reinigen met de desinfecterende spray  en het papier uit de bijbehorende dispenser.

Kleedkamers dienen netjes achtergelaten te worden.

Indien kinderen niet worden behandeld door een fysiotherapeut is het voor hen niet toegestaan om zonder begeleiding de oefenruimte te betreden. Dit in verband met hun eigen veiligheid en met die van andere klanten.Algemeen

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u zich bij uw bezoek aan onze regels houdt.

Wij verzoeken u uw afspraken vast te leggen op een afsprakenkaartje; dit voorkomt misverstanden. Een kaartje is verkrijgbaar bij de balie en bij uw therapeut.

Wij verzoeken u zorg te dragen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij stellen het op prijs als u voorafgaand aan uw komst naar de praktijk gedoucht heeft en schone (trainings-)kleding draagt.

Gelieve op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen en wordt door uw therapeut opgehaald.

Ook wanneer u deelneemt aan onze groepsgewijze activiteiten, wordt u verzocht te wachten in de wachtkamer totdat de begeleidend fysiotherapeut/ instructeur u ophaalt. Wij streven ernaar de groepen op tijd te laten beginnen en er voor te zorgen dat alle deelnemers voldoende tijd hebben om hun oefenprogramma af te ronden. Wij rekenen daarbij ook op uw medewerking en begrip.

Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken, maar het blijft mensenwerk.

Indien u een afspraak in de avonduren (na 17.00 uur) of op zaterdag heeft, is de voordeur gesloten. Gelieve aan te bellen bij Fysiofit. U wordt dan binnen gelaten.

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur op ma-wo- en vrijdag en di- en donderdag van 8.00-16.15 uur. Indien onze lijnen in gesprek zijn, wordt u automatisch doorverbonden met ons voicemail-systeem. U kunt een boodschap inspreken onder vermelding van uw naam en telefoonnummer en wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken op de voicemail. Deze wordt alle dagen, behalve in het weekend, afgeluisterd.

De praktijk-computers mogen alleen door de medewerkers van de praktijk gebruikt worden, tenzij uw fysiotherapeut u verzoekt een vragenlijst in te vullen via de computer.

De medewerkers van Fysiofit Den Haag houden zich het recht voor een ieder de toegang tot onze praktijk te ontzeggen.

Aansprakelijkheid
Fysiofit Den Haag kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen, die binnen of buiten de praktijk plaatsvinden.Gevonden voorwerpen
Eventuele door ons gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand door ons bewaard. U kunt hiernaar vragen bij de balie.

Coronavirus maatregelen
We hebben extra hygiënemaatregelen opgesteld voor patiënten en therapeuten. Deze hangen op alle vestigingen. Therapeuten werken alleen als zij voldoen aan de richtlijnen van de RIVM.
Wij doen alles binnen onze mogelijkheden om de hygiëne te waarborgen en volgen de adviezen op van het RIVM

Indien u de afspraak op de praktijk heeft verzoeken wij u:
- Uw eigen schone handdoek mee te nemen.
- Alleen te komen naar de afspraak.
- Maximaal 5 min. van te voren aanwezig te zijn.
- Een mondkapje te dragen in de wachtruimte.
- Om de richtlijnen van het RIVM te volgen en thuis te blijven indien u klachten heeft als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts. Dit geldt ook in het geval uw kind 1 van bovenstaande klachten heeft en bij ons een afspraak heeft. De afspraak kunt u in dit geval kosteloos annuleren.

Zou u dit zo snel mogelijk willen melden op telefoonnummer 070-3546309 of info@fysiofit.com.
Fysiofit is aangesloten bij